mobile projeh icon 991 20 20 418

برآورد هزینه ترجمه

پروژه دانشجویی دفتر ترجمه

دفتر ترجمه تهران ما برای محاسبه قیمت پروژه های دانشجویی آیتم های متعددی را مد نظر قرار می دهیم. بیشتر از همه نگاه می کنیم یک پروژه چقدر زمان برای انجام میبرد.

زمان

یکی از معیارهای قیمت گذاری برای ترجمه شما زمان تحویل ان میباشد این زمان با توجه به فصل کاری متفاوت میباشد به طور کلی اگر ترجمه را برای همین الان بخواهید یا همین امروز و فردا قیمت ان ترجمه فوری محسوب میشود دقت کنید که ترجمه فوری در بیشتر مواقع کیفیت مطلوبی ندارد اگر ترجمه به صورت فوری باشد هزینه ان بیشتر و گاهی اوقات دوبرابر هزینه معمولی است و اگر ترجمه غیر فوری باشد هزینه ان کمتر و کیفیت ان نیز البته مطلوب تر میباشد

کیفیت

شما میتوانید قبل از سفارش ترجمه، کیفیت درخواستی برای ترجمه را مشخص کنید کیفیت یک ترجمه میتواند در حد چاپ یک کتاب مطلوب باشد و میتواند در حد ترجمه ماشینی و گوگل ترنسلیتی پایین باشد همچنین میتواند در حد ترجمه تخصصی یک رشته علمی باشد و یا در حد ترجمه عمومی مثل داستان باشد کیفیت بالاتر و همچنین ترجمه تخصصی در هزینه ترجمه شما تاثیر مستقیم دارد و باید قبل از سفارش ترجمه، به کارشناس خود توضیح دهید که ترجمه را برای چه کاری و ارایه به چه سازمان یا فردی میخواهید

تایپ

به طور کلی اگر ترجمه را دست نویس میخواهید و یا تایپ شده قیمت ان متفاوت میباشد ما معمولا در ترجمه ها، قیمت تایپ را محاسبه نمیکنیم و به طور کلی تایپ و ترجمه را با هم حساب میکنید ولی گاهی اوقات متناسب با متن ترجمه شده ممکن است قیمت تایپ هر صفحه را نیز جداگانه محاسبه کنیم لازم است قبل از سفارش و هنگام تایید فاکتور به قیمت در نظر گرفته شده برای تایپ نیز دقت کنید

تخصصی

درصورتی که پروژه شما نیاز به تخصص و تعهد داشته باشد، برآورد هزینه پروژه و هزینه ترجمه باتوجه به رشته درسی متفاوت میشود بدیهی است که ما در همه رشته های علمی متخصص استخدام نکرده ایم ولی با کمک رابطه های زیادی که با دانشگاه ها در طول سالها تجربه به دست آورده ایم، میتوانیم کارشناس مربوط به رشته درسی شما جهت انجام ترجمه تخصصی و پروژه تخصصی بیابیم در برآورد هزینه ترجمه و هزینه ترجمه تخصصی، پروژه های تخصصی دانشجویی، در صورتی که نیازمند یک متخصص از رشته شما باشد، این تخصصی بودن در هزینه شما نیز تاثیرگذار میباشد


هزینه روش محاسبه دفتر ترجمه

دفتر ترجمه تهران ما برای محاسبه قیمت پروژه های دانشجویی آیتم های متعددی را مد نظر قرار می دهیم. بیشتر از همه نگاه می کنیم یک پروژه چقدر زمان برای انجام میبرد.

تاکی ترجمه شما اماده میشود

یکی از معیارهای قیمت گذاری برای ترجمه شما زمان تحویل ان میباشد این زمان با توجه به فصل کاری متفاوت میباشد به طور کلی اگر ترجمه را برای همین الان بخواهید یا همین امروز و فردا قیمت ان ترجمه فوری محسوب میشود دقت کنید که ترجمه فوری در بیشتر مواقع کیفیت مطلوبی ندارد اگر ترجمه به صورت فوری باشد هزینه ان بیشتر و گاهی اوقات دوبرابر هزینه معمولی است و اگر ترجمه غیر فوری باشد هزینه ان کمتر و کیفیت ان نیز البته مطلوب تر میباشد

کیفیت بهتر، در هزینه ترجمه شما تاثیر گذار میباشد

شما میتوانید قبل از سفارش ترجمه، کیفیت درخواستی برای ترجمه را مشخص کنید کیفیت یک ترجمه میتواند در حد چاپ یک کتاب مطلوب باشد و میتواند در حد ترجمه ماشینی و گوگل ترنسلیتی پایین باشد همچنین میتواند در حد ترجمه تخصصی یک رشته علمی باشد و یا در حد ترجمه عمومی مثل داستان باشد کیفیت بالاتر و همچنین ترجمه تخصصی در هزینه ترجمه شما تاثیر مستقیم دارد و باید قبل از سفارش ترجمه، به کارشناس خود توضیح دهید که ترجمه را برای چه کاری و ارایه به چه سازمان یا فردی میخواهید

هزینه تایپ با ترجمه محاسبه میشود

به طور کلی اگر ترجمه را دست نویس میخواهید و یا تایپ شده قیمت ان متفاوت میباشد ما معمولا در ترجمه ها، قیمت تایپ را محاسبه نمیکنیم و به طور کلی تایپ و ترجمه را با هم حساب میکنید ولی گاهی اوقات متناسب با متن ترجمه شده ممکن است قیمت تایپ هر صفحه را نیز جداگانه محاسبه کنیم لازم است قبل از سفارش و هنگام تایید فاکتور به قیمت در نظر گرفته شده برای تایپ نیز دقت کنید

تخصص و تعهد لازمه کار

درصورتی که پروژه شما نیاز به تخصص و تعهد داشته باشد، برآورد هزینه پروژه و هزینه ترجمه باتوجه به رشته درسی متفاوت میشود بدیهی است که ما در همه رشته های علمی متخصص استخدام نکرده ایم ولی با کمک رابطه های زیادی که با دانشگاه ها در طول سالها تجربه به دست آورده ایم، میتوانیم کارشناس مربوط به رشته درسی شما جهت انجام ترجمه تخصصی و پروژه تخصصی بیابیم در برآورد هزینه ترجمه و هزینه ترجمه تخصصی، پروژه های تخصصی دانشجویی، در صورتی که نیازمند یک متخصص از رشته شما باشد، این تخصصی بودن در هزینه شما نیز تاثیرگذار میباشد

khat khat